Prof. Galymzhan Nauryzbayez, Nazarbayev University, Kazakhstan
Monday, November 28, 10:45
- 11:30
Building 2, 5220